معرفی مرکز

فیزیک پزشکی به مفهومی که امروز در مراکز آموزش عالی و موسسات ارائه کننده خدمات بهداشتی- درمانی مطرح است شاخه ای از علوم کاربردی است که کمی بیش از دو دهه از حیات فعال آن در ایران سپری شده است، بهمین دلیل نیاز به انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در تمام زیرشاخه های این رشته علمی جوان در جهت شناخت و کمک به بهبود روش های تشخیصی- درمانی قویاً احساس می شود.

وجود متخصصین فیزیک پزشکی با پشتوانه ای از سالها آموزش و تحقیق و حضور دانشجویان مستعد و علاقمند دوره دکتری (Ph.D.) و کارشناسی ارشد در گروه فیزیک پزشکی ایجاب می نمود که فضا و امکانات لازم برای تبلور قابلیت های این مجموعه فراهم گردد. در پاسخ به این نیاز مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی با مجموعه ای از سه آزمایشگاه: دزیمتری محیطی، دزیمتری پزشکی و پایش نویز محیطی در سال 1380 در بخشی از ساختمان های مجموعه پژوهشکده بوعلی تأسیس گردید.

اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه روش های فیزیکي درمان سرطان (فتوداینامیک تراپی) برای اولین بار در ایران، فضا و امکانات جدیدی نیاز داشت که با همکاری و مساعدت مسئولین وقت دانشگاه ایجاد گردید و تعداد آزمایشگاههای تخصصی مرکز به چهار آزمایشگاه افزایش یافت. انجام طرح های تحقیقاتی کاربردی و موثر و چاپ و ارائه مقالات متعدد در مجلات علمی- پژوهشی و کنگره های بین المللی موجب گردید تا در سال 1385 اساسنامه مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه برسد و این مرکز از تیرماه 1385 بعنوان یک مرکز تحقیقات مصوب دانشگاه به فعالیتهای خود ادامه دهد.

این مرکز قادر است با تکیه بر دانش و تجربیات اعضای هیأت علمی، محققین و دانشجویان و امکانات موجود در حیطه های دزیمتری محیطی و پزشکی، پایش نویز محیطی و روشهای فیزیکی درمان سرطان با کلیه افراد و موسسات حقیقی در ارائه خدمات و یا حل مشکلات پژوهشی همکاری نماید. در صفحات بعدی امکانات و فعالیتهای پژوهشی هر یک از چهار آزمایشگاه بطور جداگانه توضیح داده شده است.

پژوهان

سیستم جامع اطلاعات پژوهشی

سامانه نقلیه

نرم افزار نقلیه و خودرویی ، درخواست خودرو

پست الکترونیک

ارسال پست های الکترونیک دانشگاهی

اتوماسیون اداری

سامانه ارسال نامه های الکترونیک دانشگاهی

فیش حقوقی

دریافت و بررسی فیش حقوقی کارکنان

سامانه رفاهی کارکنان

سامانه رفاهی و تربیت بدنی کارکنان