دکتر شاهرخ ناصری

 

دکترشاهرخ ناصري

 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 

   

نام : شاهرخ

نام خانوادگي: ناصری

رشته تحصيلي: فیزیک پزشکی

گروه آموزشي: فیزیک پزشکی

مرتبه علمي:  استادیار

آدرس محل كار: بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده پزشکی، گروه فیزیک پزشکی

تلفن محل كار:    051-38002328

آدرس پست الكترونيك:

naserish@mums.ac.ir

فعالیتهای علمی(cv)

 سوابق تحصيلي

1)کارشناسی فیزیک کاربردی، دانشگاه تبریز (بهمن ماه 1370 لغایت مرداد 1375)

2) کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (مهر ماه 1376 لغایت مرداد 1378)

3) دکترای تخصصی فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (بهمن ماه 1380 لغایت آذر 1387)
 سوابق شغلي

1) فیزیست بخش رادیوتراپی بیمارستان گلستان اهواز 1380-1379

2) فیزیسیت بخش رادیوتراپی بیمارستان قائم مشهد از سال 1388 تا کنون

3) عضو کمیته برنامه ریزی ششمین کنگره فیزیک پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1383

4) مدیر اجرائی مجله فیزیک پزشکی ایران از سال 1389 تا کنون

5) عضو کمیته علمی کنگره بین المللی پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1389

6) رابط گروه توسعه آموزش در گروه فیزیک پزشکی

7) مسئول امور آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

8) داور علمي جشنواره پژوهشي تحصيلات تکميلي پژوهشکده بوعلي

 تجربيات آموزشي

1) مدرس فيزيك رادیوتراپی، اصول محاسبات در رادیوتراپی و رادیوتراپی عملی براي دانشجویان کارشناسی رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (نیمسال دوم 80-79 ، نیمسال اول 80-79)

2) مدرس رادیوتراپی عملی براي دانشجویان کارشناسی رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (نیمسال اول و دوم 80-79 و نیمسال اول 81-80)

3) مدرس آزمایشگاه دوزیمتری (عملی) برای دانشجویان کارشناسی رادیولوژی وکاردانی پزشکی هسته ای، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (نیمسال اول سالهای 83 تا 87)

4) مدرس دوزیمتری پرتوهای یونیزان (تئوری) براي دانشجویان کارشناسی رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (نیمسالهای اول و دوم 85-84، دوم 86-85)

5) مدرس پرتوهای ماوراصوت و کاربرد آن در پزشکی (عملی) براي دانشجویان کارشناسی رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (نیمسالهای اول 84-83، دوم 85-84)

6) مدرس فیزیک تقویتی و عمومی براي دانشجویان کاردانی و کارشناسی رادیولوژی و کارشناسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (نیمسال دوم 85-84، نیمسال دوم 85-84)

7) مدرس فیزیک رادیوتراپی برای براي دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (نیمسالهای اول 88-87 و 89-90)

8) مدرس اصول و مبانی کامپیوتر در پزشکی برای دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (نیمسالهای اول 88-87 و 89-90)

9) مدرس فیزیک پزشکی (مبحث پرتوهای یونیزان) برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (نیمسالهای اول و دوم 90-89 و دوم 88-89)

10) مدرس فیزیک داروسازی مباحث نور، نور و فیزیک نوین، پرتو لیزر، امواج و ذره ها، خواص مایعات، گرما و ترمودینامیک، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (نیمسال اول 91-90)

11) مدرس سيستم هاي تصويربرداري پزشکي برای دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (نیمسال دوم 89-88 و 90-89)..

12) مدرس فیزیک رادیوتراپی برای دستیاری تخصصی آنکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (نیمسالهای اول 90-89 و 91-90 و دوم 88-89)
 عناوين و امتيازات ويژه
1) اختراع طراحی و ساخت سیستم مولتی لیف کولیماتور آزمایشی با کد (30) الف (1-85) ت
 فعاليتهاي پژوهشي

الف) انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي سطح I: (ISI)

1. Momennezhad M, Bahreyni Toosi MT, Sadeghi R, Gholamhoseinian H, Nasseri Sh. A Monte Carlo simulation and dosimetric verification of physical wedges used in radiation therapy. Iranian Journal of Radiation Research. 2010;7(4):223-7.

 

2-. Bahreyni Toossi MT, Islamian JP, Momennezhad M, Ljungberg M,Naseri SH. SIMIND Monte Carlo simulation of a single photon emission CT. J Med Phys. 2010 Jan;35(1):42-7.

 

ب) انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي سطح II: (Index Medicus, Pubmed, Medline)

2--Development of GATE Monte Carlo simulation for a dual-head gamma camera, Momennezhad M, Sadeghi R, Nasseri S. 2012 May 16

ج) انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي سطح III: (Scopus, Chemical Abstract, Embase, Biological Abstract)

1) بحرینی طوسی. محمد تقی، هاشمیان. عبدالرضا، ناصری. شاهرخ. طراحی و ساخت بخش مکانیکی سیستم مولتی لیف کولیماتور. مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره چهارم، شماره دوم، پیاپی 16-17، پاییز و زمستان 86

د) انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي سطح IV: (ساير سايتهاي تخصصي)

1) طهماسبی بیرگانی. محمد جواد، بهروز. محمد علی، ناصری. شاهرخ. بررسی دقت روش های تصحیح توزیع دوز جذبی تومورهای پشت ریه به واسطه جذب ریه. مجله علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز. شماره 32، خرداد 1381. صفحات 34-27
 مقالات ارائه شده در سمينارها

و) ارائه مقاله دركنگره ها يا سمينارهاي خارجي:

1. Bahreyni Toossi MT, Hashmian A, Nasseri Sh. Design and fabrication of the control part of a prototype multileaf collimator system. International Federation for Medical and Biological Engineering. Poster Presentation, 7–12 September, 2009, Munich, Germany.

2. Hashmian A, Bahreyni Toossi MT, Nasseri Sh. Three Dimensional Computed Tomography Reconstruction of Leaf Arrangement of a Multileaf Collimator System. 16th International Conference of Medical Physics. Oral Presentation, 14-16 April, 2008, Dubai.

3. Bahreyni Toossi MT, Hashmian A, Nasseri Sh. Design and Fabrication of the Mechanical Part of a Prototype Multileaf Collimator System. 16th International Conference of Medical Physics. Poster Presentation, 14-16 April, 2008, Dubai.

ز) ارائه مقاله دركنگره ها يا سمينارهاي داخلي:

1) ناصری. شاهرخ، بهروز. محمد علی، ناصری. شاهرخ، "بررسی روشهای تصحیح توزیع دوز جذبی ناشی از بافت ریه" چهارمین کنگره فیزیک پزشکی ایران، سخنرانی، اردیبهشت ماه 1379، دانشگاه تهران.

2)ناصری. شاهرخ، مومن نژاد. مهدی، "شبیه سازی مونت کارلوی گاما کامرا با استفاده از کد GATE " دوازدهمین کنگره سالیانه پزشکی هسته ای ایران، سخنرانی، 7-5 تیرماه 1387، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری.

3) مومن نژاد. مهدی، ناصری. شاهرخ، آریانا. کامران، اخلاقی. سعید. " The SPM analyses of difference in regional cerebral flow before and after stimulation of olfactory system by SPECT " کنگره بین المللی پزشکی هسته ای و تصویربرداری مولکولی. سخنرانی،3-1 مهرماه 1388، دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

4) ناصری. شاهرخ، مومن نژاد. مهدی، آریانا. کامران، اخلاقی. سعید. " The quantitative analysis in the brain SPECT images using SPM " کنگره بین المللی پزشکی هسته ای و تصویربرداری مولکولی. سخنرانی،3-1 مهرماه 1388، دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

5) فروزنده. عاطفه، مومن نژاد. مهدی، ناصری. شاهرخ، کرایه چیان. محمد علی. گچ پزان. مرتضی، " Using cubic Bezier spline curves and active contours in surface reconstruction (Phantom study) " چهاردمین کنگره سالیانه و بین المللی پزشکی هسته ای. ارائه پوستر، 15-13 آبان ماه 1389، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

6) ناصری. شاهرخ، مومن نژاد. مهدی، بحرینی طوسی. محمد تقی، هاشمیان، عبدالرضا " Parametric implementation of the electron flux incident on a target in the linear accelerator using GEANT4 code " نخستین کنگره بین المللی فیزیک پزشکی ایران (MEFOMP)، پوستر، 6-4 آبان ماه 1390، دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

7) مومن نژاد. مهدی، ناصری. شاهرخ، بحرینی طوسی. محمد تقی، غلامحسینیان نجار. حمید "Dosimetry Verification of Small Fields Used in Stereotactic Radiosurgery by Monte Carlo Simulation" نخستین کنگره بین المللی فیزیک پزشکی ایران (MEFOMP)، سخنرانی، 6-4 آبان ماه 1390، دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
 ساير موارد

1-  ارزيابي نرم افزاري تغييرات ابعادي مفصل گيجگاهي فكي در تصاوير CBCT مبتلايان به اختلالات مفصل تمپورومنديبولار ( همكار طرح )

 

2- مسئول فيزيك بهداشت بخش پزشكي هسته اي بيمارستان قائم

 

3- عضو مركز تحقيقات فيزيك پزشكي و پزشكي هسته اي

اوقات شرعی

بازديدكنندگان

امروز: 6
اين هفته: 87
اين ماه: 371
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1