رزومه دكتر هدي زارع

 

 

 

 
 
 

 
 
 
دکترهدي زارع
عضوهيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
معاون گروه فیزیک پزشکی
آدرس:  مشهد- بلوار وکیل آباد – پردیس دانشگاه – دانشکده پزشکی – گروه فیزیک پزشکی
تلفن:38002324-051
نمابر:38002320-051
پست الکترونيک:

Zareh[at]mums.ac.ir

Hoda_zare[at]yahoo.com

 
مرتبه علمي
استادیار
 
 

سوابق تحصيلي

 
 •  ليسانس فيزيک از دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1378
 • فوق ليسانس فيزيک پزشکي از دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال1382
 • دکترای تخصصی فیزیک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال1392
 

سوابق شغلي

 
 •    راه اندازی سیستم های دزیمتری ترمولومینسانس و دستگاه TLD-Reader در گروه فیزیک پزشکی مشهد براي اولين بار.
 •       كاليبراسيون دستگاه   TLD Reader  مدل 3500 براي دزيمترهاي TLD-100 و  TLD-100H براي اولين بار.
 •    راه اندازي و آموزش سيستم هاي (DAP) Dose Area product و Multi-O-Meters به منظور استفاده در پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتي در زمينه دزيمتري پزشكي.
 •   همکاری با دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی در انجام پروژه های کارشناسی ارشد و طرحهای تحقیقاتی در زمینه دزیمتری پزشکی و محیطی 
 •   آشنایی با نرم افزارهای شبیه سازی مونت کارلو به منظور دزیمتری و بهینه سازی در زمینه پرتوشناسی تشخیصی، پرتودرمانی و پزشکی هسته ای
 •  مهارت در استفاده از نرم افزار شبیه سازی MCNP-4C و بکارگیری آن در شبیه سازی بدن انسان به صورت فانتوم ریاضی و شبیه سازی دستگاه رادیوگرافی به عنوان بخشی از پروژه کارشناسی ارشد براي اولين بار در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور.

 

 •   شرکت در کارگاه آموزشی روشهای سیتوژنتیک با عنوان:
 • Cytogenetic short term assays as biomarkers of chemicals and radiation induced DNA damages: "From Giemsa to Flourescence in Situ Hybridization"
 • شرکت و سخنرانی درکارگاه : "اصول دوزیمتری و طراحی درمان در پرتودرمانی"  از تاریخ 29/11/88 تا 30/11/88
 • شرکت در سمینار " هم اندیشی تابشهای یونیزان و تکنیک های جدید آشکارسازی اثرات ژنتیکی تابش" از تاریخ 5/12/89 لغایت 6/12/89                                        
 • سخنراني در كارگاه: "حفاظت پرتوي در بخش هاي فلوروسكوپي قلبي، چالش ها و دستاوردهاي جديد" در تاريخ 30/8/92
 •     شركت در كارگاه: "حفاظت پرتوي در بخش هاي فلوروسكوپي قلبي، چالش ها و دستاوردهاي جديد" در تاريخ 30/8/92 

 

 

عضويت در انجمنهاي علمي/بورد

 

·   عضو انجمن فيزيك پزشكي ايران

 

جوايز ونشان ها

 

1)       رتبه اول آزمون کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی در سال 1378

2)       رتبه اول کشوری آزمون دکترای تخصصی (PhD) فیزیک پزشکی در سال 1385

3)       پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1386

4)       دانشجوی نمونه دکتری تخصصی فیزیک پزشکی

 

فعاليتهاي آموزشي

 

1)      همكاري در ارائه دروس عملي در آزمايشگاههاي فيزيك پزشكي- فيزيك عمومي- اولتراسوندو اپتيك يراي دانشجويان پزشكي- دندانپزشكي- داروسازي- بينايي سنجي - علوم آزمايشگاهي و راديولوژي در گروه فيزيك پزشكي مشهد

2)      تدريس فيزيك عمومي در مقاطع كارداني و كارشناسي براي رشته هاي راديولوژي- بهداشت محيط- بهداشت خانواده و مبارزه با بيماريها- علوم آزمايشگاهي و بينايي سنجي.

3)      مقطع کاردانی پزشكي هسته اي : تدريس دروس "فيزيك تشعشع و مواد راديواكتيو"

4)      مقطع کارشناسی تکنولوژی رادیولوژی: تدریس "کاربرد رایانه در پزشکی" ، "اصول فیزیکی سیستم های تصویر برداری (MRI)" ، "راديوبيولوژي" و "حفاظت در برابر پرتوها"

5)      مقطع کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی:تدریس “اصول مقدماتی پردازش داده ها و شبیه سازی کامپیوتری”  ، "مبانی پردازش سیگنالهای حیاتی" ، "روش تصویربرداری با MR" و " پردازش تصاویر دیجیتال پزشکی"

6)         مقطع کارشناسی ارشد فناوری تصویربردای: تدریس "مبانی سیگنال و سیستم" ، "پردازش تصاویر دیجیتال پزشکی" ،  "مبانی نظری تشکیل تصاویر پزشکی ، "فیزیک تصویربرداری تشدید مغناطیسی MRI"

7)       مقطع دکترای تخصصی فیزیک پزشکی: تدریس "مبانی نظری تشکیل تصویر"  و  "تصوریر برداری پیشرفته MRI"

8)      مقطع دکترای عمومی پزشکی: تدریس : "فیزیک پزشکی نظری"

  

 
کتب ترجمه/ تالیف                                                                                                                                                                                                                                    

1)   Hoda Zare and Mohammad Taghi Bahreyni Toossi                                                                                                                                                                                                                                                 

Chapter 11 :Early  detection  of melanoma  in  dermoscopy of  skin  lesion  images  by computer  vision based system

In book: Dermoscopy Image Analysis Edited by M. Emre Celebi, Teresa Mendonca, and Jorge S. Marques ,CRC Press 2015 ,Pages 345–384

Print ISBN: 978-1-4822-5326-9, eBook ISBN: 978-1-4822-5327-6, DOI:10.1201/b19107-12

علایق پژوهشی                                                                                                                                                                                          

 تصويربرداري پزشكي- پردازش تصویرو بینایی ماشین                                                                                                                                                                                  

 دوزیمتری پزشکی

شبیه سازی مونت کارلو

مسئوليتهاي اجرايي

 

1)      عضو كميته برنامه ريزي ششمين كنگره فيزيك پزشكي ايران (1383)

2)      عضو كميته اجرايي ششمين كنگره فيزيك پزشكي ايران (1383)

3)      مسئول آزمايشگاه هاي تحقيقاتي دزيمتري پزشكي

4)      ويراستار علمي مجله فيزيك پزشكي ايران

5)      سرپرست كتابخانه دانشكده پيراپزشكي از سال 93 تا 94

6)      معاون مدیرگروه فیزیک پزشکی  از 1394 تا کنون

مقالات منتشر شده
 • Bahreyni Toossi MT,Zare H, Organ and effective dose arising from conventional diagnostic x-ray examinations by Monte Carlosimulation (MCNP-4C Code). Iranian Journal of Radiation Research.2005;3(1): (IF=0.125) 
 •  Bahreyni Toossi MT,Nazery M,Zare H, Application of dose area product compared with three other dosimetric quantities used to estimate patient dose in diagnostic radiology. Iranian Journal of Radiation Research.2006;4(1): (IF=0.125)
 • Bahreyni Toossi MT, Zare H, Bayani S, Esmaili S. Organ and effective doses of patients arising from coronary angiography and percutaneous transluminal coronary angioplasty at two hospitals Mashhad/ Iran.Radiation Protection Dosimetry. 2008; 128(3):363-366.(IF=0.71
 • Bahreyni Toossi MT, Zare H, Bayani S, Esmaili S. Evaluation of the effectiveness of the lead aprons and thyroid shields worn by cardiologists in angiography departments of two main general hospitals in Mashhad /Iran. Journal of nuclear science and technology.2008; supplement 5 (IF=0.71)
 •  Bahreyni Toossi MT , Moradi H, Zare H, DXRaySMCS: A User Friendly Interface Developed for Prediction of Diagnostic Radiology X-Ray Spectra Produced by Monte Carlo (MCNP-4C) Simulation.Radiation Protection Dosimetry.2008, 132(4): 415-419 (IF=0.71) 
 •  M.T. Bahreyni Toossi, H. Zare*,Sh. Bayani Roodi, M. Hashemi, F. Akbari and M. Malekzadeh: TOWARDS PROPOSITION OF A DIAGNOSTIC REFERENCE LEVEL FOR MAMMOGRAPHIC EXAMINATION IN THE GREATER KHORASAN PROVINCE, IRANRadiation Protection Dosimetry,2012, pp. 1–4Advance Access published December 2, 2012 (IF=0.71)
 • M.T. Bahreyni Toossi, H.R. Pourreza, H. Zare*,M.H. Sigari ,P. Layegh, and A. Azimi An effective hair removal algorithm for dermoscopy images.Skin Research and Technology 2012; 0: 1–6, (IF=1.7)Accepted for publication 9 November 2012

1) زارع. هدی،، بحرینی طوسي. محمد تقی، بياني. شهرام، اسماعیلی. ساسان،" ارزیابی دوز دریافتی کاردیولوژیست ها از معاینات آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی در دو بیمارستان آموزش مشهدفيزيك پزشكي ايران ، دوره سوم شماره 11 ، سال 1385،

2)  بحرینی طوسي. محمد تقی، مرادی فرادنبه. حبیب اله، زارع. هدی،  " شبیه سازی مونت کارلو طیف اشعه ایکس دستگاه رادیولوژی تشخیصی با استفاده از کد 4CMCNP-  و مطالعه اثر متغیر های مختلف بر شکل طیففيزيك پزشكي ايران ، دوره سوم شماره 11 ، سال 1385،


ادامه دارد...........................

اوقات شرعی

بازديدكنندگان

امروز: 4
اين هفته: 85
اين ماه: 369